دنیای ما http://yeasemoon.mihanblog.com 2020-09-23T17:58:33+01:00 text/html 2012-04-23T07:16:39+01:00 yeasemoon.mihanblog.com عاطفه رشیدی خوابگاه http://yeasemoon.mihanblog.com/post/3 <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 borderColor=#111111 cellPadding=0 width=559> <TBODY> <TR> <TD background=http://www.blogfa.com/layouts/siah/index_17.gif width=559> <DIV dir=rtl class=PostTitle><A href="http://simsanie.blogfa.com/post-398.aspx">زندگی در خوابگاه!</A></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #3c3c3c 1px solid; PADDING-BOTTOM: 7px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px; BORDER-TOP-WIDTH: 1px; COLOR: #f2f2f2; PADDING-TOP: 3px" bgColor=black height=13 width="100%"> <DIV dir=rtl class=PostBody> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#999999></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT><FONT color=#ffffff size=2> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">اولین روزهای خوابگاه</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: underline" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.pic4ever.com/images/grouphugg.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: underline" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">ساعت ۲ نصف شب(یک اتاق)</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.pic4ever.com/images/cancan.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">ساعت ۳ نصف شب(کل خوابگاه منهای سرپرست )</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.pic4ever.com/images/za2.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">ساعت ۴ صبح هنگام خواب</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.pic4ever.com/images/pillowfight.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">وضعیت تحصیل در خوابگاه</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG border=0 hspace=0 align=baseline src="http://www.pic4ever.com/images/bliss.gif"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><IMG src="http://www.pic4ever.com/images/reading.gif"><IMG src="http://www.pic4ever.com/images/bliss.gif"></SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذست چند روز</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.pic4ever.com/images/3ztzsjm.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">پایان گفت و گو</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.pic4ever.com/images/stretcher.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">امکانات غذایی در خوابگاه</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.pic4ever.com/images/desertsmile.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">طریقه ظرف شستن در خوابگاه</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/angry.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">تبادل نظر بر سر یک مسئله</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/sportlich/a010.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">تبادل نظر با پیروزی یک نفر پایان میابد!</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/boese/e070.gif"></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">و این هم آخر عاقبت زندگی در خوابگاه!!</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px" class=Apple-style-span><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><IMG src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2LJ6NNA.GIF"></FONT></SPAN></P></FONT> <P align=right></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-03-17T08:10:17+01:00 yeasemoon.mihanblog.com عاطفه رشیدی همیشه... http://yeasemoon.mihanblog.com/post/1 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B><SPAN style="COLOR: #ff6600" lang=AR-SA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://i18.tinypic.com/5yc0zur.gif"></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B><SPAN style="COLOR: #ff6600" lang=AR-SA>همیشه اینگونه بوده است:</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Compset; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کسی را که خیلی دوست داری، زود از دست می دهی پیش از آنکه خوب نگاهش کنی.&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">پیش ازآنکه تمام حرفهایت را به او بگویی ، پیش از آنکه همه لبخندهایت را به او نشان بدهی&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مثلپروانه ای زیبا، بال میگیرد و دور می شود ، فکر می کردی میتوانی تا آخرین روزی که زمین <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">به دورخود می چرخد و خورشید از پشت کو ه ها سرک می کشد در کنارش باشی .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B><SPAN style="COLOR: #ff6600" lang=AR-SA></SPAN></B></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B><SPAN style="COLOR: #ff6600" lang=AR-SA>همیشه این گونه بوده است:</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کسی که از دیدنش سیر نشده ای زود از دنیای تو میرود ، وقتی به خودت می آیی که حتی ردی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>از او در خیابان نیست فکر می کردی میتوانی با او به همه باغها سر بزنی ، هنوز روزهای زیادی باید <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">با او به تماشای موجها می رفتی ، هنوز ساعتهای صمیمانه ای باید با او اشک می ریختی.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B><SPAN style="COLOR: #ff6600" lang=AR-SA></SPAN></B></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B><SPAN style="COLOR: #ff6600" lang=AR-SA>همیشه این گونه بوده است:</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">وقتی از هر روزی بیشتر به او نیاز داری ، وقتی هنوز پیراهن خوشبختی را کا ملا بر تن نکرده ای <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA>، وقتی هنوز </SPAN><SPAN style="COLOR: red" lang=AR-SA>ترانه های عاشقی</SPAN><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA> را تا آخر با او نخوانده ای&nbsp; ناباورانه او را در کنارت نمی بینی ،&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">فکر می کردی دست در دست او خنده کنان به آن سوی نرده های آسمان خواهی رفت تا صورتت را&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>پر از بوسه و نور کند .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B><SPAN style="COLOR: #ff6600" lang=AR-SA></SPAN></B></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B><SPAN style="COLOR: #ff6600" lang=AR-SA>همیشه این گونه بوده است:</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">او که میرود ، او که برای همیشه می رود آنقدر تنها می شوی که نام روزها را فراموش میکنی ، <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #666699" lang=AR-SA>از عقربه های ساعت میگریزی و هیچ فرشته ای به خوابت نمی آید.</SPAN></B></FONT></FONT></P> text/html 2012-01-18T08:15:32+01:00 yeasemoon.mihanblog.com عاطفه رشیدی خنده دار http://yeasemoon.mihanblog.com/post/2 <DIV dir=rtl class=PostBody> <DIV align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>شخصی تکیه کلامش ((نه چندان)) بود .روزی دوستش از او پرسید: حال و احوالت چطور است؟ </FONT></DIV> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت :خوب است اما نه چندان.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>پرسید :چطور مگر؟</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت: خب در این مدت عیالوار شدم و زن گرفتم.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت: این که خوش است.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت:بله اما نه چندان چون عیالم بد ترکیب و زشت است. اگر چه&nbsp;بیست میلیون هم </FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>با خود جهیزیه آورده.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت:خب پس این پول جای بدی قیافه اش بوده.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت: بله اما نه چندان.چون با آن پول یک گله گوسفند خریدیم که تمامشان مریض </FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>شدند و مردند.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت: ای بابا ! پس اتفاق بدی افتاده.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت: بله اما نه چندان زیرا پوست همان گوسفند های مرده را فروختم و منفعت </FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>زیادی بردم.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت: پس بد هم نبوده.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت: بله اما نه چندان چون پولها تماما اسکناس بود که در خانه گذاشته بودم از قضا </FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>حریقی واقع شد و تمام پولها با خانه سوخت.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>دوستش گفت: پس اتفاق خیلی خیلی ناجوری&nbsp; بوده.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>گفت: بله نه چندان چون عیالم هم در همان آتش سوزی سوخت و خیالم راحت شد.</FONT></P> <P align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffcc66>واکنش دخترها&nbsp;&nbsp;:<IMG src="http://blogfa.com/images/smileys/23.gif" height=18>&nbsp; <IMG src="http://blogfa.com/images/smileys/06.gif" height=18>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واکنش پسرها :<IMG src="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif" height=18>&nbsp; <IMG src="http://blogfa.com/images/smileys/13.gif" height=18></FONT></P></DIV>